ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Eideh Titanilla internetes honlapjának www.titanillaeideh.com  felhasználói, valamint

az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők részére

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A jelen adatvédelmi szabályzat célja:

Az érintettekkel közölje az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés jogalapját, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, továbbá, hogy még az adatkezelés előtt tájékoztatást nyújtson az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről, jogokról, kötelezettségekről.

2. Az adatkezelő:

Eideh Titanilla Cecilia

székhely: 1114 Budapest, Bukarest utca 8-10.2lph 6em./3

adószám: 67854136-1-43

a továbbiakban „Eideh Titanilla Cecilia”

Eideh Titanilla Cecilia Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, amely konzultációs szolgáltatást nyújt bármely természetes és jogi személy(ek) részére.

Az „Eideh Titanilla Cecilia” tevékenységének egy része kiterjed coaching, szervezés, HR szolgáltatások kiszervezése, tréningek beleértve az oktatást, konzultáció és tanácsadás területeire.

Az „Eideh Titanilla Cecilia” e tevékenysége keretében üzemelteti a www.titanillaeideh.com elnevezésű honlapot, amelyen keresztül a látogatók személyes adataikat is tartalmazó együttműködési szerződés, cégek hivatalos és belső információkat tudják a „Eideh Titanilla” részére megküldeni.

„Eideh Titanilla Cecilia” a www.titanillaeideh.com honlap látogatói által megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon „Eideh Titanilla Cecilia” részére átadott személyes adatokat kezeli.

telefonos elérhetősége: +36303547018

3.Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,   így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,

4. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog:

„Eideh Titanilla” az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kezeli. A jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) az „Eideh Titanilla Cecilia”-nak az itt részletezett adatkezelésére vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5.§ (1) bekezdése az alábbiakat mondja: 5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén jogszabályi rendelkezések. Az „Eideh Titanilla Cecilia” az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően az „Eideh Titanilla Cecilia” jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek a jelen Szabályzatot adataik megadásakor fogadják el. Jelen Szabályzat elfogadásával  az érintett igazolja, hogy tájékoztatást kapott az adatkezelési szabályokról és az adatkezeléshez hozzájárult. 4 Az érintettek a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az „Eideh Titanilla Cecilia” a személyes adataikat a Szabályzatban felsorolt célok érdekében kezelje. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az „Eideh Titanilla Cecilia” az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően csak is az „Eideh Titanilla Cecilia”-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az „Eideh Titanilla Cecilia”, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), kezelheti.

6. Az adatkezelés elvei

„Eideh Titanilla” törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelése során az alábbi elvek érvényesüljenek:  – személyes adat kezelésére csak a Szabályzatban meghatározott célból kerül sor (célhoz kötöttség); – az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak, ide értve a kezelt adatkört is (tisztességes és törvényes adatkezelés); – a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;   – az adatok pontosak, teljesek és időszerűek (pontosság, teljesség, naprakészség); – ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen; – az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek – adatbiztonság; – az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező (az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye)

7. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.(„jogszerű, tisztesség és átláthatóság”).A személyes adatok kezelésének célja az „Eideh Titanilla” szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. “Eideh Titanilla Cecilia” az érintettek adatait az alábbi célok érdekében kezeli:   – Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás; Online alapú hírlevelek küldése hasznos cikkekkel, valamint további információkkal , eseményekkel amelyet Eideh Titanilla szervezésében működnek – Továbbá az érintett jólét szempontjából jelentős erőforrásainak, képességeinek, igényeinek a feltárása; – Az érintett részére megfelelő közérzet javítás; – Az érintett egészséges életmód, és mentális fejlődésének nyomon követése, segítése;; – Az érintett adatait „Eideh Titanilla Cecilia” a továbbiakban is kezeli, az adatkezelés célja a harmónia, egyensúly, tanulás, fejlődés; – Az érintett tájékoztatása  „Eideh Titanilla Cecilia” érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről; – Ha az érintett regisztrál a www.titanillaeideh.com oldalon, feliratkozik a hírlevélre, tájékoztató levélre, állásajánlatokról szóló levélre, az adatkezelés célja az „Eideh Titanilla Cecilia” által nyújtott szolgáltatásokról szóló hírlevelek megküldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek az „Eideh Titanilla Cecilia” szolgáltatásait mutatják be, amelyek reklámnak minősülhetnek. Az érintett tehát a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az „Eideh Titanilla Cecilia” olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az ő és stratégiai partnerek szolgáltatásairól ad tájékoztatást.

8. A kezelt adatok köre

„Eideh Titanilla Cecilia” az érintett alábbi személyes adatait kezeli: – Az érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, nem, családi állapot);  – Kapcsolattartáshoz szükséges adatok ( levelezési cím, telefonszám, e-mail cím); – Az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok; – fotók vagy megadott egyéb adatok; – Az egyes jogi kötelezettségekkel kapcsolatos adatok (bevallások, adatszolgáltatások).

9. Az adatok felvétele

„Eideh Titanilla Cecilia” az alábbi forrásból származó adatokat kezeli: – Az érintett által megadott személyes adatok; – Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult. A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:

„Eideh Titanilla Cecilia” által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján: az „Eideh Titanilla Cecilia” több portálon, újságban, hirdet, az érintettek a hirdetésre válaszolva adják meg személyes adataikat. – Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat az „Eideh Titanilla Cecilia” által működtetett www.titanillaeideh.com. – „Kapcsolat”:  „Eideh Titanilla Cecilia” adatokat vesz át azokból a nyilvántartásokból, amelyekbe az érintett kifejezetten közérzet javítás, vagy továbbképzés céljából, az átvétel tényének ismeretében adja meg adatait. -A fentieken túlmenően az „Eideh Titanilla Cecilia” kezeli az érintett által megadott személyes adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyek az „Eideh Titanilla Cecilia” és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek (pl. érintett munkavégzésével kapcsolatos adatok).

10. Az adatok tárolása

„Eideh Titanilla Cecilia” az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében tárolja az érintett törlési kéréséig, hírlevélről való leiratkozásig, vagy a hírlevélszolgáltatás megszűnéséig . Ennek során, a papír alapon közölt adatok is rögzítésre kerülnek. A papíralapon rögzített adatokat az „Eideh Titanilla Cecilia” tárolja, az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az érintett kérésére az „Eideh Titanilla Cecilia” az adatokat minden esetben törli.

11. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag az „Eideh Titanilla Cecilia” férhet hozzá.. A kezelt adatokat az „Eideh Titanilla Cecilia” továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha azt jogszabály teszi kötelezővé.  „Eideh Titanilla Cecilia” jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

12. Adatfeldolgozó igénybe vétele

„Eideh Titanilla Cecilia” az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az „Eideh Titanilla Cecilia” döntéseinek végrehajtására jogosult, az „ Eideh Titanilla Cecilia” utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az „ Eideh Titanilla Cecilia” felelősségét nem érinti. Az „ Eideh Titanilla Cecilia” az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

1. IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

A) TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Adatkezelő tárhelyszolgáltatót vesz igénybe a honlap és annak adatai tárolásának technikai biztosításához, valamint az érintettek számára történő díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak online módon történő nyújtásának technikai biztosításához.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely cím

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Adószám

14571332-2-42

Főtevékenység

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

ÉRINTETTEK KÖRE:

A weboldalt használók, illetve az Adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.

KEZELT ADATOK KÖRE:

Az érintett által megadott személyes adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A weboldal technikai biztosítása és statisztikák nyújtása.

B) HÍRLEVÉLKÜLDŐ

Az Adatkezelő a www.mailerlite.com hírlevélküldő rendszert használja az online alapú hírlevelek küldésére.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

MailerLite – Information Technology & Services
Jono Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lithuania 03108, LT

ÉRINTETTEK KÖRE:

A weboldalt használók, illetve az Adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.

KEZELT ADATOK KÖRE:

Az érintett által megadott személyes adatok.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az online alapú hírlevelek küldése.

Bővebben a MailerLite  : https://www.mailerlite.com/legal

13. Sütik (cookie) kezelés a weboldalon

A) Böngésző Süti – Cookie: A sütik feladata: A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazószerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az érintett azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói: információkat gyűjtenek az érintettekről és eszközeikről; megjegyzik az érintettek egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát; szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását; általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával „ Eideh Titanilla Cecilia” adatkezelést végez, amelynek fő céljai: érintett azonosítása, az egyes munkamenetek azonosítása, hozzáférésre használt eszközök azonosítása, bizonyos megadott adatok tárolása, nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása, analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése.
Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont. A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.

B) Munkamenet sütik – session cookie. Ezen sütik célja, hogy az érintettek maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék „ Eideh Titanilla Cecilia” weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A weboldal kényelmes, testre szabott böngészése a felhasználó által.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése.
Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont. A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.

C) Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik. „ Eideh Titanilla Cecilia” weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával „ Eideh Titanilla Cecilia” szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg az érintett nem törli őket.
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A weboldal látogatottságának mérése
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Kényelmetlenebb, nem testreszabott tartalmak böngészése.
Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont. A sütik lejárati ideje: Az érintett böngészőjében a sütik törléséig.
Bővebben a Google Anatytics  által elhelyezett sütikről: https://policies.google.com/privacy?hl=en

D) Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége. Az érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik: A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket: általánosan letiltani; a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.); egyenként letiltani; egyenként, vagy csoportosan törölni; egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

14. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett kérheti személyes adatainak az „ Eideh Titanilla Cecilia” nyilvántartásából való törlését.  Ha a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az „ Eideh Titanilla Cecilia” az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az „ Eideh Titanilla Cecilia”-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az „ Eideh Titanilla Cecilia”, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni – a jogszabályon alapuló adatkezelések.

15. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél: – tájékoztatását személyes adatai kezeléséről; – személyes adatainak helyesbítését; – személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését  „ Eideh Titanilla Cecilia”-tól kérje.

16. Az érintett felelőssége

Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az „Eideh Titanilla Cecilia” az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

17. Adatvédelmi nyilvántartás

„ Eideh Titanilla Cecilia” az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette.  Bizonylatszám 2016\DP\00061
A titanillaeideh.com weboldal a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által  – 2019. februárban – 229 591 lajstrom számmal védjegy bejegyzés alá került.

18. Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az „ Eideh Titanilla Cecilia”-hoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az „ Eideh Titanilla Cecilia” a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja. Az érintett jogainak megsértése esetén is bírósághoz fordulhat. Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) jogorvoslati lehetőséggel, panasszal. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5. Telefon: + 36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu